הסכם השתתפות בצהרון לשנת הלימודים תשפ"ד

לצפייה בקובץ | לחצו כאן

 

הסכם השתתפות בצהרון לשנת הלימודים תשפ"ד

 

בין מתנ"ס אזור  (להלן המרכז) לבין הורי הילד/ה 

 

שם הגן/בי"ס _________________עולה לכיתה ________________

 

שם הילד___________ משפחה _________________ת.ז_________________________

 

מין: זכר/נקבה (הקף) תאריך לידה ________________כתובת: ______________________

 

שם האם: _______________טלפון האם: __________________ת.ז האם _____________

 

שם האב:__________________ טלפון האב: ____________________ת.ז האב:_________

 

כתובת מייל: ____________________________________________________________

 

הואיל והמרכז עתיד להפעיל, בשנת  הלימודים תשפ"ד, צהרון בגן/ביה"ס (להלן הצהרון, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח             את הילד לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם:

 

והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז, כאמור בהסכם זה.

 

לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

1. מיקום ומועדי פעילות

 

 • המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 1/9/23 ועד ליום  30/6/24 . 

 

ככלל, יופעל הצהרון על ידי  צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך. 

 

 • שעות הפעילות בצהרון תהיינה משעת סיום פעילות הגן עד לשעה 16:30 בצהרוני הגן. שעות הפעילות בצהרוני בי"ס, תהיינה מסיום יום הפעילות בבי"ס ועד השעה 17:00. 

 • לא ניתן להירשם לצהרון לחודש בודד.

 • האמור בסעיפים קטנים (א) ו(ב) לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וימי מסיבות בגנים. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה על ידי המרכז. על ההורים מוטלת האחריות להביא את הילדים לצהרון בשעה היעודה.

 • כשלוש פעמים במהלך השנה ייתכן מצב בו פעילות הבוקר בגן תסתיים מוקדם מהרגיל, עקב התארגנות  הגננות למסיבה. בימים אלו יעשה מאמץ לאחד גנים סמוכים יחד. במקרה ושני גנים סמוכים חוגגים בו זמנית, לא יופעל הצהרון כלל למעט אם יימצא פתרון חלופי.

 • מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-18 ילדים. ובמקרה שייפתח צהרון בקבוצה גדולה וכמות הילדים תרד במהלך השנה לפחות מ-18 ילדים, יהא  המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון בהודעה של חודש מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.

 • המרכז הקהילתי אינו מתחייב מראש לפעול  בכיתה / גן ספציפי.

 • ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע.

 • להורה ידוע, כי המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון, ולהורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול גנים.

 • ידוע להורה, כי בעת פעילות הצהרון לא יוצב שומר בבתיה"ס ו/או בגנים. במידה והורים מעוניינים בשירותי אבטחה ושמירה, יהיה עליהם להתארגן במשותף ולקנות את השירות לפי הבנתם ובחירתם.

 

2. פעילות בחופשות משרד החינוך

 

מתנ"ס אזור יפעיל מסגרות צהרונים במתכונת קייטנה בגנים  בין השעות 7:45-16:00, ללא תוספת תשלום . בבתי ספר ימי החופשה בהתאם למתווה בתכנית "ניצנים"  של משרד החינוך.

 

לוח חופשות יחולק עם פתיחת שנת הלימודים, והוא ניתן לשינויים. המרכז מתחייב להודיע על כל שינוי בלוח החופשות עד            שבוע לפני מועד החופשה, להורים לא תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו. המרכז רשאי שלא לפתוח קייטנה, תוך         הודעה מראש להורים, עד עשרה ימים לפני פתיחתה. להורים לא תהיה טענה או תביעה בגין אי פתיחת קייטנה. 

 

         

 

 3. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת מתנ"ס אזור

 

א. המרכז יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון: מלחמה, פגעי מזג     

 

אוויר וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון, יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות של גני ילדים. 

 

ב. במקרה של שביתה מלאה, יקיים צוות הצהרון החל מהיום הרביעי  לשביתה פעילות בשעות הבוקר. דהיינו החל מהשעה 7:45  

 

    ועד לשעה 14:00. בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף, בשיעור שייקבע  על ידי מתנ"ס אזור.

 

ג. מובהר, כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך, שהרשות המקומית תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. המרכז לא יהיה   

 

   אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית, או במקרה של  

 

   שביתה או השבתה של עובדי המועצה או המרכז, שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד 

 

   לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין מתנ"ס אזור.

 

ד. במידה והשביתה יזומה ע"י ההורים או נציגיהם, או כאשר השביתה אינה גורפת של מערכת החינוך, המרכז הקהילתי לא         

 

    מתחייב לתת מענה במסגרת צהרון בשעות הבוקר.

 

4. איסוף בתום יום פעילות

 

א. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור  

 

    באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 45 ₪ לכל רבע שעה. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו  

 

    בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת מתנ"ס אזור. 

 

ב. האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין 

 

    מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה 

 

    ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה. 

 

ג. לא יותר איסוף ילדים מהצהרונים  ע"י אח/ות מתחת לגיל 12. 

 

ד. איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה, אותה יש למסור   

 

    למתנ"ס אזור מראש.

 

5. הזנה והעשרה

 

א. במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים. החברה 

 

     המספקת מזון לצהרונים הינה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות, בעלת הכשר ומומחיות ביצור ואספקת מזון 

 

     לילדים. בימי פעילות ארוכים, לא תוגש בצהרונים ארוחת בוקר. 

 

ב. במסגרת פעילות הצהרון יינתנו לפחות שני חוג העשרה בשבוע לכל קבוצה. תחום ונושא החוג ייקבעו מעת לעת ע"י  

 

    המרכז.

 

6. ביטוח

 

א. מתנ"ס אזור מבטח את אחריותו החוקית בביטוח צד ג'. 

 

ב. על מתנ"ס אזור לא תחול אחריות ו/או חובה כלשהיא מעבר לסכום הביטוחים כאמור בסעיף א' לעיל, בכל מקרה של                             

 

    נזק כלשהו שיגרם לילד/ה בתחומי העיר אזור או מחוצה לה וכן בדרכו מהצהרון, תגמולי הביטוח ישולמו ע"י  

 

    חברת הביטוח יהוו תשלום מלא וסופי עבור כל נזק כאמור.

 

7. הצהרת בריאות

 

א. ההורים מצהירים בזה כי בריאות הילד תקינה, ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון 

 

     ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון. 

 

ב. הורים ימסרו למתנ"ס אזור, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות 

 

    כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת 

 

    הילד לצהרון.

 

ג. ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות (מצ"ב נספח 1 לחוזה זה). במידה וקיימות מגבלות רפואיות, ההורים והרופא 

 

    המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון (מצ"ב נספח 3 לחוזה זה). 

 

ד. ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או חולה  הסובל/ת מחום, דלקת עיניים,   

 

    שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד 

 

    בריא ויכול לשהות בחברת ילדים. בכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה  החולה 

 

    ו/או לא מרגיש טוב במהלך הפעילות של הצהרון.

 

ה. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.

 

ו. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב, חלה על ההורים בלבד.

 


8. הפסקת השתתפות ילד בצהרון

 

ידוע להורה כי המרכז הקהילתי יהיה רשאי להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית, התפתחותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, רכזת המחלקה לגיל הרך ומנכ"ל המרכז הקהילתי.

 

9. נושאים פדגוגיים

 

 א. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת  לאחר מתן התראה להורים, 14 יום 

 

      מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות 

 

     ואילך.

 

ב. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר, ושבו היה מעורב ילד 

 

    הצהרון (חום, חבלה וכד').
ג. ההורה מאשר קבל מידע מצוות הבוקר (גננת וסייעת) במידה ויש קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי התמודדות.

 

10. פרסום

 

במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי מתנ"ס אזור לצורך פרסום פליירים ו/או פרסום באתר האינטרנט.

 

באם אינך מסכים, אנא צור עמנו קשר לטלפון: 03-5507101.

 

חוק Spam –חתימה על מסמך זה מהווה אישור לקבלת מידע פרסומי באמצעות אמצעי המדיה השונים להלן:    פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, או הודעת מסר קצר, הודעת מייל וכו'.

 

11. שיבוץ לצהרון הגן

 

 • השיבוץ לצהרוני הגן נעשה עפ"י השיבוץ של גני הילדים במועצה. 

 • יתכן צהרון רב גילאי 3-5 המורכב משני הגנים הסמוכים זה לזה.

 • הורים לילדים המשובצים בגני החינוך המיוחד, נדרשים למלא נספח "טופס ויתור סודיות רפואית חינוכית".

 

הנחות לצהרוני הגן:  יינתנו אך ורק ע"י משרד הכלכלה המעניק הנחות לזכאים. 

 

12. התחייבות הורים

 

 • אנו מתחייבים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה במועד שיקבע, ומאשרים לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו בנספח א'. התשלום יגבה עבור שכר הלימוד החל מחודש אוגוסט 2023 ועד חודש יוני 2024 הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב עד סוף חודש יולי 2023 . 

 • לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.

 • בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה, אנו מתחייבים לתשלום הפרשי הצמדה וריבית חודשים בשיעור 2%.

 • בנוסף לאמור לעיל, אנו מתחייבים לשלם את כל ההוצאות בגין אי תשלום סכום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה במלואו ובמועדו, כולל שכ"ט עו"ד. בכל מקרה, לא יפחת הסכום הנ"ל מסך של 45 ₪ בגין היטל תשלום ומסך של 90 ₪ בגין ביטול חוזר.

 • הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע למתנ"ס אזור כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים, אנו מתחייבים לשלם למתנ"ס אזור הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד, כפי שיפסקו.

 • ידוע לנו כי מתנ"ס אזור יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת הצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.

 • אנו מתחייבים להגיע בזמן לקחת את הילד/ה מהצהרון. אי הגעה בזמן תגרור תשלום של 45 ₪ בגין כל רבע שעה איחור. 

 

13. גביה ותשלומים

 

 • שכר הלימוד הוא שנתי וישולם החל מחודש אוגוסט2023 ועד חודש יוני 2024.

 • מחיר השתתפות בצהרון הינו 935 ₪ לחודש בגנים ו735 ₪ בבתי הספר. המחיר יכול להשתנות בהתאם להחלטת ממשלה.

 • במידה ומספר המשתתפים במסגרת יהיה נמוך מהממוצע המקובל, מחיר  הצהרון יהיה 985 ₪ לחודש .

 • שכר הצהרון ישולם גם בגין ימים שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.

 • ברישום לצהרון ועד לקבלת דרגת הזכאות הקבועה ממשרד הכלכלה, ישולמו ההורים את שכר הלימוד המלא. עם קבלת דרגת הזכאות, יועבר התשלום לחשבון הבנק רטרואקטיבית כפי שהתקבל ממשרד הכלכלה.

 • ילד המתקבל לצהרון ב-1 לחודש ועד 15 לחודש-יחויב בתשלום שכר לימוד עבור אותו החודש בהתאם לדרגת הזכאות. ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד סוף החודש- יחויב בחודש הכניסה בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא, ולא בתשלום 50% מדרגת הזכאות שתקבע לו ע"י משרד הכלכלה לחודש הבא.

 

14. הנחיות משרד הכלכלה 

 

 • משרד הכלכלה מעניק הנחות לזכאים רק בצהרוני הגן.

 • על פי הנחיות משרד הכלכלה, חובה על כל הורה למלא ערכת רישום של משרד הכלכלה לכל ילד הרשום לצהרון. 

 • מתנ"ס אזור ידאג לספק להורי הצהרונים ערכות רישום.

 • הורים אשר מוותרים על הגשת בקשה להנחה ממשרד הכלכלה, חייבים למלא בכל מקרה את ערכת הרישום.

 • על פי הנחיות משרד הכלכלה, מחויב מתנ"ס אזור  לפעול להוצאת ילד אשר לא מולא לגביו שאלון של משרד הכלכלה.

 • לרשותכם מוקד מידע ושירותים להורים. בכל שאלה/ הבהרה ניתן לפנות לטל': 2969* או 12222969 .

 • ערכת הרישום עם המסמכים הרלבנטיים ישלחו ישירות ע"י ההורים באמצעות אתר משרד הכלכלה.

 

על מנת לבדוק את זכאותכם ניתן להיכנס לאתר משרד הכלכלה שכתובתו: 

 

http://www.moital.gov.il/cmsTamat/Rsrc/rishummeonot/rishum.html

 

15. החזר שכר לימוד בתקופת היעדרות מהצהרון

 

 • ילד הנעדר מצהרון מחמת מחלה העולה על 14 ימים או יותר ברציפות, יציג אישור רפואי בגין ההיעדרות, ויחויב בגין 50% משכר הלימוד החודשי ובתנאי שיוצג אישור רפואי מתאים לתקופת היעדרותו.

 • בכל מקרה אחר של היעדרות, (או מחלה לתקופה הקצרה מ-14 יום), לא יוחזרו כספים ותחויבו בתשלום שכר לימוד חודשי מלא. 

 • בשגרת הקורונה בכל מקרה של בידוד אישי לא יינתן החזר או זיכוי כספי. במקרה של בידוד כל המסגרת בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יינתן החזר מלא מיום העסקים השישי לבידוד ואילך.

 

16. תנאי ביטול

 

 • ככלל ביטול רישום לצהרון יתבצע אך ורק  בטופס ביטול צהרון- כל הודעה אחרת לא תחייב את מתנ"ס אזור.

 • ניתן לבטל השתתפות בצהרון עד ל- 1/4/2024 

 • טופס ביטול שיתקבל במזכירות מתנ"ס אזור בין התאריכים 1-15 לחודש, יחייב את הנרשם בתשלום מלא עבור החודש              בו התקבלה הבקשה והנרשם יוכל להשתתף בפעילות הצהרון בחודש זה.

 • טופס ביטול  שיתקבל במזכירות מתנ"ס אזור לאחר ה - 15 לחודש, יחייב את הנרשם בתשלום עבור חודש העזיבה ועבור          50% מעלות הצהרון של החודש העוקב.  הנרשם לא יוכל להשתתף בפעילות הצהרון בחודש העוקב . 

 • ניתן לבטל רישום לחודש ספטמבר עד לתאריך  31.7.2023 . 

 • במידה ולא יפתח צהרון בגן בו הילד שוהה או בגן הסמוך לו, וההורים אינם מעוניינים בסידור אחר שיוצע ע"י מתנ"ס           אזור, יבוטל  הרישום.

 

*** מחיר הצהרון עשוי להשתנות בהתאם להחלטת ממשלה ***

 

הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.

 

ט.ל.חWhatsApp chat