תקנון ונהלים להרשמה לחוגים ולפעילויות –מרכז קהילתי אזור שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

תקנון ונהלים להרשמה לחוגים ולפעילויות –מרכז קהילתי אזור

שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

  1. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורך נוחות הרישום בלבד. בכל מקרה מתייחס הכתוב הן 

 לזכר והן לנקבה.

  1. פעילות החוגים תחל השנה ב-1.9.23 ותסתיים בתאריך 30/6/2024.  תינתן האפשרות לחלק  

 מהחוגים להארכה בחודש יולי.

  1. פתיחת החוגים מותנית במספר מינימום של משתתפים. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות

 להפסיק חוג שלא יעמוד במספר המינימאלי של משתתפים. במקרה כזה יקבל כל משתתף 

 החזר כספי יחסי עבור יתרת התקופה שעליה שולם.

  1. משתתף בחוג נחשב כ- "רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה כולל הסדרת התשלום  

 עבור כל שנת הפעילות וכן הסדרת תשלומים נלווים נוספים.

  1. התשלום לחוגים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בתשלומים בהמחאות ללא ריבית לכל 

 שנת הפעילות. 

  1. רישום ליותר מחוג אחד במשפחה, החל מהחוג השני, יזכה את הנרשם בהנחה של 5% עבור  

 כל חוג נוסף.

       ההנחה תינתן על החוג  הנמוך מביניהם  (ההנחה אינה כוללת שיעורי מוסיקה).

  1. לא תינתן האפשרות לכפל הנחות.

  2. תושב החייב כסף למתנ"ס בגין השתתפות בפעילות בשנים קודמות לא יוכל להירשם לשנת 

 הפעילות החדשה,   אלא לאחר שהסדיר את החוב כנדרש.

  1. בחישוב מחירי החוגים נלקחים בחשבון גם ימי חופשה, חגים ימי שבתון וכד'  החלים

 מהלך שנת הפעילות.

  1. המתנ"ס אינו אחראי לאובדן תכשיטים, אביזרים, פריטי לבוש או כל ציוד אחר של 

 המשתתפים. 

     11.   הילדים המשתתפים בחוגים הינם באחריות ההורים עד תחילת החוג ומרגע סיומו. 

     12.  המתנ"ס לא יחזיר תשלום או יפצה משתתף שלא הגיע לפעילות בשל מחלה, חופשה או כל 

            סיבה אחרת (לרבות בידוד במקרה של קורונה/מגיפה). במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת 

            (חס וחלילה) יקבע עפ"י שקול דעת הנהלת המתנ"ס החלטה מתאימה.

     13.  בערבי חג, ימי חג במועדים הר"מ, לא תתקיים פעילות.

      להלן פירוט המועדים: יום בחירות, ראש השנה, יום כיפור, חוה"מ סוכות, פורים, חוה"מ 

      פסח, ערב יום השואה והגבורה השעה החל מ- 18:00 , ערב יום הזיכרון החל מ- 18:00, יום    הזיכרון ויום העצמאות, שבועות ט' באב.

     14.  המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצות וכן להחליף מדריכים 

            בהתאם לצרכים מקצועיים   ועפ"י שיקולי ההנהלה.

     15.  המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים למהלך התקין 

            של הפעילות.

     16.  ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בתיאום מראש עם מזכירות המתנ"ס בלבד. 

            הנרשמים לפעילות יחויבו בתשלום גם עבור שיעורי הניסיון.

     17.  הנרשמים במהלך החודש יחויבו באופן יחסי בהתאם למספר המפגשים הנותר.

     18 .  בקשות להפסקת פעילות בחוגים תתבצענה עד ל- 31.3.2024 בלבד. ע"פ הנוהל הבא:

           א. מילוי טופס מיוחד (בקשה לביטול חוג) במשרדי המתנ"ס כולל חתימת המבקש והסבר לבקשה. 

            ב. הבקשה תועבר לאישור רכז החוגים ומנהל  המתנ"ס.

            ג.  ביטול ההשתתפות בחוג יכנס לתוקפו רק לאחר מילוי וחתימה על הטופס.

            ד. חובת התשלום בחוג תחול על המשתתפים עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת    

                הפעילות. לעניין זה יהיה המועד שבו נמסרה הבקשה במשרדי המתנ"ס התאריך הקובע .  

            ה. בקשות שיוגשו עד 25 לחודש יקבלו זיכוי על תשלום החודש העוקב.

            ו.  בקשות אשר יוגשו אחרי ה-25 לחודש יחויבו עבור החודש העוקב ויזוכו רק מהחודש שלאחריו.

            ז.  לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית עבור תקופת פעילות קודמת, גם אם לא הייתה    

               השתתפות סדירה של המשתתף/ת.           

            ח.  ביטול התשלום יתבצע אך ורק בתיאום עם מזכירות המתנ"ס.

           ט.  החל מ-1 לחודש אפריל של שנת הפעילות לא ניתן להגיש בקשות לביטול השתתפות  

             לא   ניתן לקבל  החזר כספי ו/או זיכוי עבור יתרת התקופה עד לסיום שנת  הפעילות.   

            י.  על אף האמור בסעיף ט'- החל מ -1.4 יתאפשר מעבר מחוג לחוג בכפוף להסכמת 

                 מדריכי  החוגים.

        19.  כל הנרשמים לפעילות במתנ"ס מאשרים הסכמתם לקבל הודעות ועדכונים באמצעות מספרי 

                הטלפון  הניידים  ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שנמסרו למתנ"ס בעת ההרשמה.   

                באחריות הנרשמים להודיע למזכירות המתנ"ס על כל שינוי במספרי הטלפון/כתובת מייל.
  20.  כל הנרשמים והמשתתפים בפעילויות ובחוגי המתנ"ס נותנים בזאת הסכמתם למתנ"ס לביצוע 

                צילומים  של המשתתפים בחוגים ובפעילויות בזמן הפעילות, כולל צילום הילדים, ושימוש 

                בצילומים  אלה בכל אמצעי   הפרסום של המתנ"ס כולל המדיה האלקטרונית, עפ"י שיקול דעת 

                של הנהלת המתנ"ס.             

    21  בעת רכישת ערכה במסגרת החוג לא יהיה החזר כספי של הערכה בעת עזיבת החוג.     

      

פעילות המתנ"ס  בשגרת קורונה/מגיפה:

1.כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

2.במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.

3.במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל החוג נשלח לבידוד , השיעורים יוחזרו במהלך שנת הפעילות או יזוכו בהתאם. 

4. במידה ויתקיים סגר כללי ו/או תפורסמנה הנחיות ממשל האוסרות על קיום החוג , 

יופסק החיוב עד לחזרת החוג לפעילות.

מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המתנ"ס: www.azor.matnasim.org

שם מלא:

שם החוג/פעילות רצוי/ה:

תעודת זהות:

חתימה:

תאריך:

         

ט.ל.ח , הזכות לשינויים שמורה

 

WhatsApp chat