לפעילות עד הבית לחצו כאן!


תקנון ונהלים להרשמה לחוגים ולפעילויות -מתנ"ס אזור שנה"ל תשפ"א 2020-2021


1. בתקנון נעשה שימוש בלשון זכר לצורך נוחות הרישום בלבד. בכל מקרה מתייחס הכתוב הן לזכר והן לנקבה.
2. פעילות החוגים תחל השנה ב-1.9.20 ותסתיים בתאריך 30/07/2021 אלא אם צוין אחרת.
3. פתיחת החוגים מותנית במספר מינימום של משתתפים. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק חוג שלא יעמוד
במספר המינימאלי של משתתפים. במקרה כזה יקבל כל משתתף החזר כספי יחסי עבור יתרת התקופה שעליה שולם.
4. משתתף בחוג נחשב כ- "רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה כולל הסדרת התשלום עבור כל שנת הפעילות
וכן הסדרת תשלומים נלווים נוספים.
5. התשלום לחוגים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בתשלומים בהמחאות ללא ריבית לכל שנת הפעילות.
6. הנחה של 7% על רישום מוקדם עד לתאריך 15.9.20, תוענק למשתתפים בחוגי המתנ"ס -ההנחה תינתן
למשתתפים המתחייבים לשנת פעילות מלאה בלבד. כל ביטול במהלך השנה יגרור ביטול ההנחה.
(ההנחה איננה כוללת שיעורים פרטיים).
7. רישום ליותר מחוג אחד במשפחה, החל מהחוג השני, יזכה את הנרשם בהנחה של 5% עבור כל חוג נוסף.
8. לא תינתן האפשרות לכפל הנחות.
9. תושב החייב כסף למתנ"ס בגין השתתפות בפעילות בשנים קודמות לא יוכל להירשם לשנת הפעילות החדשה,
אלא לאחר שהסדיר את החוב כנדרש.
10. הילדים המשתתפים בחוגים הינם באחריות ההורים עד תחילת החוג ומרגע סיומו.
11. המתנ"ס אינו אחראי לאובדן תכשיטים, אביזרים, פריטי לבוש או כל ציוד אחר של המשתתפים.
12. בחישוב מחירי החוגים נלקחים בחשבון גם ימי חופשה, חגים ימי שבתון וכד' החלים במהלך שנת הפעילות.
13. המתנ"ס רשאי לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצות וכן להחליף מדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים
ועפ"י שיקולי ההנהלה.
14. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים למהלך התקין של הפעילות.
15 השתתפות בשיעור ניסיון (ניתן להשתתף עד 2 שיעורי ניסיון) תתאפשר עד התאריך 1.10.2020.
לאחר מועד זה, תתאפשר השתתפות בשיעור ניסיון אחד. בנוסף, הנרשמים לפעילות יחויבו בתשלום גם
עבור שיעורי הניסיון.
16. הנרשמים עד לתאריך 14 לחודש יחויבו עבור החודש כולו. הנרשמים החל מ 15 לחודש יחויבו עבור חצי חודש.
17 . בקשות להפסקת פעילות בחוגים תתבצענה עד ל- 1.4.2021 בלבד. ע"פ הנוהל הבא:
א. מילוי טופס מיוחד (בקשה לביטול חוג) במשרדי המתנ"ס כולל חתימת המבקש והסבר לבקשה.
ב. הבקשה תועבר לאישור רכז החוגים ומנהלת המתנ"ס.
ג. ביטול ההשתתפות בחוג יכנס לתוקפו רק לאחר מילוי וחתימה על הטופס.
ד. חובת התשלום בחוג תחול על המשתתפים עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת הפעילות. התאריך הקובע
לעניין זה יהיה המועד שבו נמסרה הבקשה במשרדי המתנ"ס.
ה. בקשות שיוגשו עד 25 לחודש יקבלו זיכוי על תשלום החודש העוקב.
ו. בקשות אשר יוגשו אחרי ה-25 לחודש יחויבו עבור החודש העוקב ויזוכו רק מהחודש שלאחריו.
ז. לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית עבור תקופת פעילות קודמת, גם אם לא הייתה השתתפות סדירה
של המשתתף/ת.
ח. ביטול התשלום יתבצע אך ורק בתיאום עם מזכירות המתנ"ס.
ט. החל מ-1 לחודש אפריל של שנת הפעילות לא ניתן להגיש בקשות לביטול השתתפות לא ניתן לקבל
החזר כספי ואו זיכוי עבור יתרת התקופה עד לסיום שנת הפעילות.
י. על אף האמור בסעיף ט'- החל מ -1.4 יתאפשר מעבר מחוג לחוג בכפוף להסכמת מדריכי החוגים.
18. כל הנרשמים לפעילות במתנ"ס מאשרים הסכמתם לקבל הודעות ועדכונים באמצעות מספרי הטלפון הניידים
ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שנמסרו למתנ"ס בעת ההרשמה.
באחריות הנרשמים להודיע למזכירות המתנ"ס על כל שינוי במספרי הטלפון/כתובת מייל.
19. כל הנרשמים והמשתתפים בפעילויות ובחוגי המתנ"ס נותנים בזאת הסכמתם למתנ"ס לביצוע צילומים
של המשתתפים בחוגים ובפעילויות בזמן הפעילות, כולל צילום הילדים, ושימוש בצילומים אלה בכל אמצעי
הפרסום של המתנ"ס כולל המדיה האלקטרונית, עפ"י שיקול דעת של הנהלת המתנ"ס.
20 . ביטוח – ברישום לחדר כושר הביטוח הינו חובה. דמי הביטוח אינם כלולים במחיר של החוג, דמי הביטוח
משולמים עבור שנת פעילות או חלק ממנה, פרט לתלמידים עד גיל 18.

פעילות המתנ"ס בשגרת קורונה:

1.כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול.
2.במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
3.במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל החוג נשלח לבידוד , השיעורים יעברו לזום או יוחזרו במהלך שנת הפעילות. במידה
ולא יועבר השיעור בזום או יוחזר יופסק החיוב עד לחזרת החוג לפעילות.
4. במידה ויתקיים סגר כללי ו/או תפורסמנה הנחיות ממשל האוסרות על קיום החוג , החוג יועבר לפעילות בזום בעלות של:
70% ממחירו החודשי. במידה והחוג לא יעבור לזום, יופסק החיוב עד לחזרת החוג לפעילות.

מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המתנ"ס-www.azor.matnasim.org

שם מלא:

שם החוג/פעילות רצוי/ה:

תעודת זהות:

חתימה:

תאריך:

         

ט.ל.ח , הזכות לשינויים שמורה