טפסים

בקשה לועדת הנחות -

פרטי מבקש ההנחה
מצב משפחתי
מתגורר בדירה
מ"ר
מטופל/ת במחלקת רווחה
הכנסות
הכנסות אחרות ( אם אינך עובד יש לצרף אישורים מביטוח לאומי או לשכת התעסוקה)
יש לצרף : 3 תלושי שכר אחרונים,תדפיס בנק שלושה חדשים אחרונים,אישור על הכנסות אחרות, צילום תשלום ארנונה,אם הדירה בשכירות יש לצרף צילום חוזה שכירות
פרטי בני משפחה מדרגה ראשונה (באופן התואם את הרשום בתעודת זהות)
פרטים על רכב
הריני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים
החלטת הועדה
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
WhatsApp chat